Szukamy Instruktora

Gminny Ośrodek Kultury ”Sokół” w Czerwonaku ogłasza nabór na stanowisko (pełen etat, zastępstwo) instruktora teatru.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

-        prowadzenie, wraz z przygotowaniem merytorycznym, zajęć oraz grup teatralnych oraz zajęć recytatorskich skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych,

-        inicjowanie oraz udział wraz z grupami teatralnymi w przeglądach i festiwalach,

-        merytoryczne opracowywanie oraz prowadzenie projektów artystycznych (współpraca z pozostałymi instruktorami),

-        czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez GOK „Sokół”, w szczególności projektowanie i wykonywanie scenografii/aranżacji przestrzeni,

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

-        wykształcenie wyższe kierunkowe,

-        dopuszcza się wykształcenie wyższe niekierunkowe w przypadku osób z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu grup teatralnych,

-        uprawnienia pedagogiczne,

-        doświadczenie w pracy warsztatowej,

-        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

-        nieposzlakowana opinia.

 

Ponadto oczekujemy

-        rzetelności, punktualności, komunikatywności,

-        wysokiej kultury osobistej,

-        chęci do pracy w prężnym zespole oraz podejmowania własnych inicjatyw.

 

Wymagane dokumenty:

-        CV,

-        list motywacyjny,

-        kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie,

-        oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół”, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak lub przesyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „rekrutacja”, bądź na adres mailowy joanna@gok-sokol.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2015.
Oferty, które wpłyną do GOK „Sokół” po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
[Dyrektor GOK „Sokół”]