Konkurs ofert - sprzątanie na imprezach plenerowych

Konkurs ofert - sprzątanie na imprezach plenerowych

 

Zapraszamy do składania ofert na sprzątanie terenu w trakcie oraz po zakończeniu imprez plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w roku 2015.

 

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie porządku na terenie następujących imprez organizowanych przez GOK Sokół:

-        Dni Gminy Czerwonak,

-        Dożynki Gminne.

 

II. Terminy i miejsce organizacji imprez

-        Dni Gminy Czerwonak – 27 czerwca 2015 roku, w godzinach od 15:00 do 23:00, teren przyległy do Stanicy Akwenmarina w Czerwonaku.

-        Dożynki Gminne – 29 sierpnia 2015 roku, w godzinach od 15:00 do 24:00:00, plac w Miękowie

 

III. Zakres obowiązków oferenta:

-        dysponowanie odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem,

-        rzetelne wykonywanie powierzonej pracy,

-        używanie profesjonalnego sprzętu,

-        zabezpieczenie terenu w odpowiednią liczbę śmietników i osób sprzątających,

-        wywóz nieczystości po uporządkowaniu terenu.

 

IV Niezbędne elementy oferty:

Oferta musi zawierać:

-        dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

-        wykazanie się co najmniej dwoma referencjami ze świadczenia usługi o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia,

-        opis sposobu realizacji zlecenia i szczegółowe określenie całkowitych kosztów usługi zawierające między innymi ilość osób planowanych do obsługi imprezy oraz cenę roboczogodziny jednego pracownika, koszty utylizacji śmieci.

 

V Termin i miejsce składania ofert

Ofert należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak) w terminie do dnia 23 lutego 2015 roku w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na sprzątanie po oraz w trakcie imprez plenerowych organizowanych przez GOK Sokół na rok 2015”.

 

VI Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe na temat oferty można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oraz pod numerem telefonu 61 652 60 30.

Sprawę prowadzi Lidia Pludra-Przewoźna.

 

VII Sposób wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu.

Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.

O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi