Konkurs ofert - ochrona imprez plenerowych

Konkurs ofert - ochrona imprez plenerowych

 

Zapraszamy do składania ofert na ochronę i bezpieczeństwo imprez plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”.

 

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa podczas następujących imprez:

-        impreza plenerowa masowa obejmująca wydzielony teren dla 2 000 widzów (Dni Gminy Czerwonak),

-        impreza plenerowa rekreacyjna (Dożynki Gminne), 14 osób ochrony.

 

II. Terminy i miejsce organizacji imprez

-        Dni Gminy Czerwonak – 27 czerwca 2015 roku, w godzinach od 15:00 do 23:00, teren przyległy do Stanicy Akwenmarina w Czerwonaku.

-        Dożynki Gminne –29 sierpnia 2015 roku, w godzinach od 15:00 do 24:00, plac w Miękowie

 

III. Zakres obowiązków oferenta:

Przygotowanie planu i zabezpieczenie terenu imprez w czasie ich trwania w tym zabezpieczenie jednej imprezy masowej zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych (m.in. wykonanie planu zabezpieczenia imprezy masowej, zapewnienie kierownika ds. bezpieczeństwa imprez plenerowych).

 

IV Niezbędne elementy oferty:

Oferta musi zawierać:

-        dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

-        koncesja/licencja (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

-        posiadane przez firmę ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

-        wykazanie się co najmniej pięcioma referencjami ze świadczenia usługi o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia,

-        opis sposobu realizacji zlecenia i szczegółowe określenie całkowitych kosztów usługi (ilość osób planowanych do obsługi imprezy oraz cena roboczogodziny jednego pracownika).

 

V Termin i miejsce składania ofert

Ofert należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak) w terminie do dnia 23 lutego 2015 roku w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na ochronę imprez plenerowych organizowanych przez GOK Sokół na rok 2015”.

 

VI Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe na temat oferty można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oraz pod numerem telefonu 61 652 60 30.

Sprawę prowadzi Lidia Pludra-Przewoźna.

 

VII Sposób wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu.

Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.

 

O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.