Konkurs ofert - obsługa gastronomiczna imprez plenerowych

Konkurs ofert - obsługa gastronomiczna imprez plenerowych

 

Zapraszamy do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprez plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w roku 2015.

I. Przedmiot zamówienia:

przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Dni Gminy Czerwonak (impreza masowa plenerowa) oraz Dożynek Gminnych (impreza rekreacyjna plenerowa) polegającej na:

-        dystrybucji piwa w kubkach jednorazowych (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż alkoholu z Gminy Czerwonak) oraz napojów niealkoholowych,

-        sprzedaż dań grillowych, zup oraz dań typu fast food w naczyniach jednorazowych,

-        zapewnienie zacienionego parasolami miejsca siedzącego (ławy i stoły) dla co najmniej 500 osób (Dni Gminy); oraz dla 400 osób (Dożynki),

-        zapewnienie minimum 8 rollbarów (Dni Gminy) oraz 4 rollbarów (Dożynki) na terenie objętym przedmiotem zamówienia.

 

II. Terminy i miejsce organizacji imprez:

-        Dni Gminy Czerwonak – 27 czerwca 2015 roku , w godzinach od 15:00 do 23:00, teren przyległy do Stanicy Akwenmarina w Czerwonaku.

-        Dożynki Gminne – 29 sierpnia 2015 roku, w godzinach od 15:00 do 24:00:00, plac w Miękowie

 

III Zakres obowiązków oferenta:

-        posiadanie wszystkich koniecznych dokumentów zezwalających na prowadzenie tego typu usług (koncesja/licencja na sprzedaż alkoholu),

-        posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej i przeszkolonej grupy pracowników wykazującej się wysoką kulturą osobistą i schludnym wyglądem oraz odpowiednimi zaświadczeniami wydanymi przez stację sanitarno-epidemiologiczną,

-        posiadanie przez firmę ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

-        rzetelne wykonywanie powierzonych zadań,

-        uczciwość i punktualność.

 

IV. Niezbędne elementy oferty:

Oferta musi zawierać:

-        jednostkową ofertę cenową brutto na menu proponowane podczas imprez wymienionych w punkcie I,

-        aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym ofertą (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

-        przedstawienie udokumentowanego doświadczenia (referencje) w przeprowadzaniu obsługi gastronomicznej imprez plenerowych (co najmniej 3 imprezy),

-        oświadczenie oferenta, w którym zostanie zawarta wysokość proponowanej kwoty wpłaconej na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury za podpisanie umowy na wyłączność obsługi gastronomicznej imprez wymienionych w punkcie I.

 

VI Termin i miejsce składania ofert

Ofert należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak) w terminie do dnia 23 lutego 2015 roku w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na wyłączność w zakresie obsługi gastronomicznej imprez organizowanych przez GOK Sokół na rok 2015”.

 

VII Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oraz pod numerem telefonu 61 652 60 30.

Sprawę prowadzi Lidia Pludra-Przewoźna.

 

VIII Sposób wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu.

Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.

 

O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi