Poszukujemy opiekuna Zajęć Świetlicowych dla Najmłodszych

Szukamy prowadzącego Zajęcia Świetlicowe dla Najmłodszych

Gminny Ośrodek Kultury ”Sokół” w Czerwonaku ogłasza nabór na stanowisko instruktora / opiekuna Zajęć Świetlicowych dla Najmłodszych w Klubie Kogucik i Iskra, pół etatu.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 
-prowadzenie, wraz z przygotowaniem merytorycznym, zajęć skierowanych do dzieci do 6 roku życia,
- merytoryczne opracowywanie oraz prowadzenie projektów artystycznych (współpraca z pozostałymi instruktorami),
- czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez GOK „Sokół”.

 Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
- wykształcenie wyższe,
- uprawnienia pedagogiczne,
-  doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 6,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- nieposzlakowana opinia.

Ponadto oczekujemy
- rzetelności, punktualności, komunikatywności, 
- wysokiej kultury osobistej.

Wymagane dokumenty:
- CV,
- list motywacyjny,
- autorski program całorocznej pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie,
- oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół”, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak lub przesyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „rekrutacja”, w terminie do dnia 23 lutego 2015 r.
Oferty, które wpłyną do GOK „Sokół” po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami.
[Dyrektor GOK „Sokół”]